ศาลหลักเมืองจังหวัดร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย

ศาลหลักเมืองร้อยเอ็ด บึงพลาญชัย

ครั้ง

ตั้งอยู่ในบึงพลาญชัยจังหวัดร้อยเอ็ด

ช่องของเรา