Query ที่แตกต่างกันที่ใช้บ่อย ใน MS SQL และ MySQL

การเขียน Query, MS SQL, MySQL,SQL command

ครั้ง

ในการทำงานด้านที่เกี่ยวกับฐานข้อมูล ไม่ว่าจะเป็นโปรแกรมเมอร์ ผู้ดูแลฐานข้อมูล นั้น จำเป็นอย่างมากที่ต้องเชี่ยวชาญด้านการเขียนคิวรี่(Query) ในการสอบถามข้อมูล ซึ่งวันนีัของยกตัวอย่างบางคำสั่งที่ที่ดึงข้อมูลเหมือนกันแต่การเขียนคำสั่งแตกต่างกันระหว่าง MS SQL Server และ My SQL 1.การดึงข้อมูลตามช่วงที่ต้องการ
 MS SQL Server ใช้ คำสั่ง TOP

ตัวอย่างการหาชื่อ,ราคาสินค้ามา 10 รายการ 
SELECT TOP 10 ProductName,Price FROM Product
My SQL ใช้คำสั่ง limit แทนซึ่งจะได้ผลลัพธ์ที่เหมือนกัน ตัวอย่าง
SELECT ProductName,Price FROM Product 
limit 10;
เดี๋ยวมาเขียนต่อครับ

ช่องของเรา