การเขียนหมายเหตุ(Comment) ในการเขียนโปรแกรมโดยภาษาต่าง ๆ เช่น Java,C#,PHP,VB

การเขียน Comment ในการเขียนโปรแกรมต่าง ๆ (Java,C#,PHP,VB)

ครั้ง

เครดิตภาพ http://cdn.wonderfulengineering.com/wp-content/uploads/2014/04/code-wallpaper-2-610x381.jpg

เครื่องหมาย //


เป็นการใช้คอมเมนท์ บรรทัดเดียว  ใช้ได้ทั้ง Java,C#,PHP
ตัวอย่าง
//comment

เครื่องหมาย /**/


เป็นการใช้คอมเมนท์ หลายบรรทัด  ใช้ได้ทั้ง Java,C#,PHP
ตัวอย่าง
/*
1.คำสั่งสำหรับรันโปรแกรม
2.เป็นแบบ Private
*/

เครื่องหมาย ' 

เป็นการ comment ใน VB 6.0

เครื่องหมาย -

เป้นการ comment รายบรรทัดใน การเขียน Query Microsoft SQL Server

ช่องของเรา