ดึงฐานข้อมูลมาแสดงผลข้อมูล ด้วย Angularjs โดยคำสั่ง ng-repeat

ดึงฐานข้อมูลมาแสดงผลข้อมูล ด้วย Angularjs โดยคำสั่ง ng-repeat

ครั้ง

ขั้นแรก ใช้ PHP ดึงข้อมูลมาปกติ ด้วย PDO ปกติหากเราใช้ PHP แสดงผล เราก็จะใช้การวนรอบ(Looping) ในการแสดงผล โดยใช้คำสั่ง for,for each หรือ while ซึ่งก็วนหาข้อมูลตาม array ที่ส่งกลับมา แต่ในทาง Angularjs มีคำสั่งไม่แพ้กัน
ขั้นที่สอง 1.แปลงข้อมูลให้เป็นรูปแบบ JSON แล้วนำมาเก็บไว้ใน products 2.ใช้คำสั่ง ng-repeat เพื่อวนรอบแสดงผล และเรียก ค่าที่อยู่ใน products มาแสดงผล

ช่องของเรา