การเขียน Android ให้ซ่อนหัวเรื่องของ Andriod ( Action Bar )

การเขียน Android ให้ซ่อนหัวเรื่องของ Andriod ( Action Bar ),Android Studio,Java

ครั้ง

ใช้คำสั่งนี้นะครับ getSupportActionBar().hide();

ช่องของเรา