เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ง่าย ๆ สไตล์ Android (Objected Oriented Programming)

เขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ ง่าย ๆ สไตล์ Android (Objected Oriented Programming)

ครั้ง

หากใครยังไม่เข้าใจว่าการเขียนโปรแกรมเชิงวัตถุ (Objected Oriented Programming) คืออะไร
ให้กลับไปคลิกอ่าน ที่นี่  ก่อน
หากศึกษามาแล้ว มาเริ่มกันเลย
สร้าง โปรเจคชื่อ Android OOP
เพิ่ม Class เข้ามาในโปรเจค
เราจะสร้าง Class เกี่ยวกับการท่องเที่ยว
ชื่อคลาสว่า TravelData
เมื่อเราสร้างเสร็จจะได้ไฟล์ดังภาพ
สร้างฟิลด์และ Property ทั้งแบบ get และ set
ซึ่งประกอบ ด้วย setTravelName และ getTravelName
เมื่อเขียน Class เสร็จแล้ว
ขั้นต่อไปให้มาที่ MainActivity.java แล้วเขียนคำสั่งเพื่อเรียกใช้ Class ซึ่งวิธีการเขียนก็คล้ายกับภาษา C#
โดยรูปแบบ คือ <ชื่อคลาส> ชื่อตัวแปรคลาส;
ใส่ id ให้กับ TextView
สังเกตตรงหน่วยความจำที่ใช้นะครับ น่าเห็นใจเครื่องมาก หน่วยความจำ (Memory) ต้องเยอะจริง ๆ
เมื่อรันแอพผ่าน แล้ว จะแสดงข้อความเล็ก ๆ
เป็นชื่อสถานที่ท่องเที่ยวออกมาทางหน้าจอภาพ

ช่องของเรา