วัดป่าบ้านค้อ หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ บ้านผือ อุดรธานี

วัดป่าบ้านค้อ,หลวงพ่อทูล ขิปปปัญโญ,เที่ยวอุดรธานี

ครั้ง

หากใครไปเส้นอำเภอบ้านผือ อุดรธานี ก่อนถึงตัวอำเภอ แนะนำอย่าลืมแวะไป วัดป่าบ้านค้อ
วัดป่าบ้านค้อ ตั้งอยู่บ้านค้อ ตำบลเขือน้ำ อำเภอบ้านผือ จังหวัดอุดรธานี ได้ก่อตั้งขึ้นโดยการนำของ “พระอาจารย์ทูล ขิบปปญโญ” (ปัจจุบันมรณภาพแล้วเมื่อวันที่ 11 พ.ย. 2551 ) เมื่อวันที่ 1 มกราคม 2528
ซึ่งมีเนื้อที่ 410 ไร่ ปัจจุบันมีเสนาสนะและสาธารณูปโภคเท่าที่จำเป็นต่อการอยู่อาศัยปฏิบัติธรรมสำหรับพระและฆราวาส มีเสนาสนะป่าเหมาะแก่การปลีกวิเวกของผู้ใคร่ปฏิบัติธรรม ในส่วนของการเผยแพร่พระพุทธศาสนาและการบริการชุมชน

จังหวัดอุดรธานี กำหนดให้วัดป่าบ้านค้อเป็นศูนย์พัฒนาจิตเฉลิมพระเกียรติประจำจังหวัดอุดรธานี และได้เคยจัดให้มีการบรรพชาอุปสมบทอบรมกลุ่มปฏิบัติธรรมแก่ นักเรียนและประชาชนทั่วไป อีกทั้งยังมีฆราวาสทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ เข้าพักรับอุบายธรรมภาคปฏิบัติอยู่อย่างสม่ำเสมอ
การเดินทางไปยังวัดป่าบ้านค้อ สามารถใช้เส้นทางหลวงหมายเลข 2 (อุดรธานี – หนองคาย) ถึงหลักกิโลเมตรที่ 13 เลี้ยวซ้ายไปตามถนนหมายเลข 2021 (สายอุดร – บ้านผือ) อีก 20 กิโลเมตร แล้วเลี้ยวขวาเข้าวัดป่าบ้านค้ออีก 3 กิโลเมตร รวมระยะทางจากอุดรธานี ประมาณ 36 กิโลเมตร
เมื่อเดินขึ้นไปบนเจดีย์ จะพบกับพระบรมสารีริกธาตุ
โดยในช่วงต้นปี พ.ศ.๒๕๔๐ คณะสงฆ์ในเขตพื้นที่อำเภอบ้านผือ น้ำโสม นายูง และใกล้เคียง ได้ประชุมพิจารณาเสนอให้พระอาจารย์ทูล ขิปฺปปญฺโญ ออกแบบและดำเนินการก่อสร้างพระมหาธาตุเจดีย์ บรรจุพระบรมสารีริกธาตุ ที่ได้อัญเชิญมาจากศรีลงกา
ภาพจิตรกรรมพระมหาชนกบนโดมพระเจดีย์ สะท้อนการสร้างเสริมวิริยบารมีของพระโพธิสัตว์
ศาลาเทิดทูลธรรม วัดป่าบ้านค้อ
เมื่อเดินขึ้นมาก่อนถึงองค์พระเจดีย์ จะเจอศาลาเทิดทูลธรรม
ซึ่งเป็นแหล่งรวมสื่อและหนังสือธรรมมะของหลวงพ่อทูล ขิบปปญโญ
ชอบคำสอนนี้มากครับ
อย่าทำตัวเป็นขยะ
อย่าทำให้ใจเป็นถังขยะ

ช่องของเรา