คำสั่ง Query เคลียร์ค่า Auto Increment ใน MySQL

คำสั่ง Query เคลียร์ค่า Auto Increment ใน MySQL

ครั้ง

รูปแบบดังนี้
ALTER TABLE <ชื่อตาราง> AUTO_INCREMENT = ค่าที่ต้องการเริ่มต้นใหม่ เช่น 1

ช่องของเรา