เขียน Android ให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่งอย่างไร

เขียน Android ให้แสดงทศนิยม 2 ตำแหน่งอย่างไร,Android Convert Double or decimal

ครั้ง

ตัวอย่างสมมติว่า มีช่อง EditText ให้กรอก 1 ช่อง final EditText editText=(EditText) findViewById(R.id.editText); ตัวอย่างสมมติว่า มี TextView ให้แสดง 1 ช่อง final TextView textView=(TextView) findViewById(R.id.textView);
เก็บช่องที่กรอกลงในตัวแปร price double price=Double.parseDouble(editText.getText().toString());
แปลงเป็น 2 ตำแหน่งแล้วเก็บค่าในตัวแปร String String strPrice = String.format("%1.2f", price);
นำมาแสดงผลใน Textview textView.setText(strPrice);

ช่องของเรา