การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL  ด้วย PHP ในแบบเดิม และ PDO

การเชื่อมต่อฐานข้อมูล MySQL  ด้วย PHP,การใช้ PDO Object

ครั้ง

แบบแรกคือเวอร์ชันเก่านะครับ ขอเรียกว่า mysqli (แต่ก็ไม่ค่อยนิยมกันแล้ว)
//1.ทำการสร้างตัวแปรเพื่อเปิด Connection $conn = new mysqli("ชื่อ server", "ชื่อ ผู้ใช้", "รหัสผ่าน", "ชื่อ database"); // Check connection //ตรวจสอบว่าเชื่อมต่อได้หรือไม่ if ($conn->connect_error) { die("Connection failed: " . $conn->connect_error); }
//2.ประกาศตัวแปร strSQL เพื่อใช้คิวรี่ข้อมูลในฐานข้อมูล $strSQL = " select * from tabel_test ";
//3.คำสั่งรองรับการดึงข้อมูล encoding ภาษาไทย mysqli_set_charset($conn,"utf8"); //4.ทำการดึงข้อมูลมาเก็บไว้ที่ตัวแปร dataResult $dataResult = $conn->query($strSQL);
PDO เป็นไลบรารี่ในการเชื่อมต่อข้อมูลแบบใหม่ ซึ่งเป็นหลักการของ Objected Oriented Programming(OOP)
ซึ่งตัวนี้แนะนำเลยครับ 1.เชื่อมต่อ Database ผ่าน PDO $conn = new PDO("mysql:host=$dbservername;dbname=$dbname", $dbusername, $dbpassword); $conn -> exec("set names utf8"); $conn->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
การเขียนติดต่อ MySQL ด้วย PDO แบบเต็ม ๆ
คราวนี้ ที่เหลือก็ดึงข้อมูล ผ่าน Query ด้วยคำสั่ง prepare ตามด้วยประมวลผลด้วย execute() สุดท้ายก็รับค่ามาเก็บด้วย fecthAll

ช่องของเรา