Business Logic (BL) คืออะไร

Business Logic (BL) คืออะไร

ครั้ง

ในมุมมองของการพัฒนาซอฟแวร์  

Business Logic(ตรรกะทางธุรกิจ) 

 หรือเรียกย่อ ๆ ว่า BL
เป็นสำคัญส่วนหนึ่งของการพัฒนาโปรแกรมทางธุรกิจ
เช่น POS หรือโปรแกรมขายหน้าร้าน รวมทั้งระบบ ERP ซึ่ง BL จะเป็นตัวกำหนดวิธีการที่ดึงและประมวลข้อมูล รวมทั้งกำหนดทิศทางของข้อมูล
ส่วนใหญ่คนที่วาง Business Logic จะเป็นในส่วนของตำแหน่ง  SA หรือ BA
เดี๋ยวมาเขียนต่อนะครับ

ช่องของเรา