เส้นทางไปบ่อพันขัน จังหวัดร้อยเอ็ด

ครั้ง

1.เริ่มต้นจากจังหวัดร้อยเอ็ด 2.วิ่งมุ่งหน้าสู่อำเภอเมืองสรวง
3.มุ่งสู่ อำเภอสุวรรณภูมิ 4.วิ่งเรื่อย ๆ โดยใช้เส้นทางไป จังหวดยโสธร ชลอรถ ตรงบ้านหนองโค้ง
5.เลี้ยวขวาตรงบ้านยางเครือ แนะนำให้นมัสการพระเจ้าใหญ่วัดบ้านยางเครือด้วย
6.วิ่งตรงไป อ.หนองฮี ผ่านบ้าน เปลือยน้อย หนองโสน ปลาค้าว ขมิ้น 7.ชลอตรงสถานนีอนมัยบ้านขมิ้น เลี้ยวขวาข้างวัดบ้านขมิ้น 8.ผ่านบ้านดงเย็น ผ่านโรงเรียนบ้านเด่นราษฏร์ 9.เส้นทางจะเน้นเลี้ยวขวาเพื่อไปวัดบ่อพันขันรัตนโสภณ
เส้นทางที่ 2 1.เริ่มจาก อ.สุวรรณภูมิ 2.วิ่งไปทางจังหวัดสุรินทร์ 3.ถึงวัดบ้านกู่พระโกนา เลี้ยวซ้าย ไปทางบ้าน โพนดวน สะแบงตาก 4.ผ่านบ้านสว่าง บ้านตาเณร บ้านหนองจาน 5.มุ่งหน้าสู่วัดบ่อพันขัน
เส้นทางทุกเส้นอาจไม่ละเอียดพอนะครับ อาจต้องถามคนในพื้นที่แถวนั้น เพื่อเป็นข้อมูลที่ระเอียดยิ่งขึ้น

ช่องของเรา