สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด

สถานแสดงพันธุ์สัตว์น้ำเทศบาลเมืองร้อยเอ็ด,เที่ยวร้อยเอ็ด

ครั้ง

ตรงขัามกับบึงพลาญชัย

ช่องของเรา