การเขียนตัวแปรประเภทอาเรย์(Array) ในภาษา PHP

การเขียน Array ในภาษา PHP,อาเรย์ใน PHP,การเขียนโปรแกรม

ครั้ง

เริ่มเขียนตัวแปรชนิด Array กัน //เริ่มด้วยการประกาศตัวแปร $thatsaystorytype=array();
การใส่ค่าให้กับตัวแปร (ตัวอย่างนี้ตัวแปรชื่อ thatsaystorytype) $thatsaystorytype[0]="Travel"; //สมาชิกตัวที่ 1 $thatsaystorytype[1]="IT"; // สมาชิกตัวที่ 2
ทดสอบการแสดงผลออกทางจอภาพ ตัวอย่างให้แสดงผลสมาชิกตัวที่ 2 echo $thatsaystorytype[1];

ช่องของเรา