รู้จักการการ Casting Object ใน C#,Java,PHP

รู้จักการการ Casting Object ใน C#,Java,PHP,การเขียน Andriod

ครั้ง

ตัวอย่างการ Casting ใน Andrioid Button buttonGetName = (Button) findViewById(R.id.btnGetName); การทำงาน 1.ให้สร้างตัวแปรชื่อ buttonGetName ชนิดเป็น Button 2.ให้ไปหา Control ใน View ชื่อว่า buttonGetName โดยใช้คำสั่ง findViewByID 3.Casting R.id.btnGetName ให้เป็น Button แล้วโยนค่าให้กับ buttonGetName

ช่องของเรา