เจดีย์มหามงคลบัว จังหวัดร้อยเอ็ด

เจดีย์มหามงคลบัว,เที่ยวร้อยเอ็ด,เที่ยวเจดีย์ร้อยเอ็ด

ครั้ง

“เจดีย์มหามงคลบัว” เจดีย์เดียวที่ได้รับอนุญาตจากท่านหลวงตาในขณะที่ท่านยังมีชีวิตอยู่ ท่านได้มาดูการถมที่ วางศิลาฤกษ์ และบรรจุพระบรมสารีริกธาตุด้วยตัวท่านเอง นับเป็นแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดร้อยเอ็ด ที่ใครมาจะต้องแวะมาสักการะบูชาองค์เจดีย์นี้ ซึ่งสร้างเพื่อเป็นอนุสรณ์ของพระธรรมวิสุมธิมงคล หลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโน
เจดีย์มหามงคล "บัว" ตั้งอยู่ที่ต.หนองแวง อ.เมือง จ.ร้อยเอ็ด

ช่องของเรา