เรียนรู้ระบบเลบฐานสอง

เลบฐานสอง,Binary digit,การคำนวณเลขฐาน

ครั้ง

เลขฐานสอง (binary numeral system)

 หมายถึง ระบบเลขที่มีสัญลักษณ์เพียงสองตัวคือ 0 (ศูนย์) กับ 1 (หนึ่ง) บางครั้งอาจหมายถึงการที่มีโอกาสเลือกได้เพียง 2 ทาง เช่น ปิดกับเปิด, ไม่ใช่กับใช่, เท็จกับจริง, ซ้ายกับขวา เป็นต้น เครดิตภาพ http://cdn.wonderfulengineering.com/wp-content/uploads/2014/04/code-wallpaper-7-610x381.jpg
เมื่อ 1+1 ไม่เท่ากับ 2
เดี๋ยวมาเล่ารายละเอียดต่อครับ

ช่องของเรา