การบวกลบในภาษา C# เบื้องต้น

การบวกลบในภาษา C# เบื้องต้น

ครั้ง

ในภาษา C# เองการบวกและลบ จะใช้เครื่องหมาย ปกติที่เราใช้ทั่วไป คือ

1.เครื่องหมายบวก +

2.เครื่องหมายลบ -

ขั้นตอนแรกเราต้องประกาศตัวแปร เพื่อใช้ในการคำนวนก่อน 2 ตัวแปร
int number1; 
int number2; ประกาศตัวแปรเพื่อเป็นผลลัพธ์ int result; result=number1+number2;

ช่องของเรา