การเขียน PHP เพื่อดึงข้อมูลใน Database มาแสดงใน Table ด้วย Bootstrap style

การเขียน PHP เพื่อดึงข้อมูลใน Database มาแสดงใน Table,การเขียน Bootstarp

ครั้ง

1.เริ่มจากติดต่อ Database แบบ PDO Object
โค้ด PHP
$dbservername="localhost";
$dbname="order_demo";
$dbusername="root";
$dbpassword="1234";
//create connection
$conn = new PDO("mysql:host=$dbservername;dbname=$dbname", $dbusername, $dbpassword);
$conn -> exec("set names utf8");
$conn->setAttribute(PDO::ATTR_DEFAULT_FETCH_MODE, PDO::ERRMODE_EXCEPTION);
2.ดึงข้อมูล
$stmt = $conn->prepare("SELECT * from products ");    
//คำสั่งประมวลผล
$stmt->execute();

$resultarray=$stmt->fetchAll();

//Clear memory $conn=null;
คราวนี้ก็มาเขียน Table เพื่อแสดงผล
ซึ่งเราจะใช้ CSS ของ Bootstrap เข้ามาช่วย

ช่องของเรา